Provozní doba
Po–Ne | 08:00–23:00
+420 725 255 525
info@praguebus.tours
logo Prague Bus Tours
logo Prague Bus Tours
Měna EUR
 • EUR
 • CZK

Reklamační řád

 1. Předmět
  • Tento reklamační řád upravuje rozsah, podmínky a způsob uplatňování práv zákazníka z vadného plnění vyplývajícího z odpovědnosti firmy  Prague Bus Tours s.r.o. se sídlem Vídeňská 619/142 148 00 Praha 4, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, IČO 07855214 (dále jen „PBT“) za vady zájezdu, za vady poskytnuté jednotlivé služby a jejich vyřizování.
 1. Uplatňování reklamací
  • Uplatnění práva zákazníka z vadného plnění z odpovědnosti PBT za vady zájezdu poskytnutého na základě Smlouvy o zájezdu nebo za vady jednotlivé služby poskytnuté na základě jiné smlouvy o poskytnutí jednotlivé služby (dále jen „Reklamace“) musí být učiněno vážně, určitě a srozumitelně. Reklamaci má zákazník právo uplatnit v kterékoli provozovně nebo v sídle PBT, a bylo-li uzavření smlouvy zprostředkováno třetí osobou, také u této třetí osoby, případně v místě poskytované služby u zástupce PBT.
  • Při uplatňování Reklamace je zákazník povinen uvést jméno, příjmení, adresu, datum, co je obsahem Reklamace, jaký způsob vyřízení Reklamace vyžaduje, svou Reklamaci řádně zdůvodnit a podle možností i průkazně skutkově doložit.
  • Zákazník je povinen uplatnit Reklamaci včas bez zbytečného odkladu. Uplatnění Reklamace na místě samém umožní odstranění vady okamžitě, zatímco s odstupem času se ztěžuje průkaznost i objektivnost posouzení a tím i možnost řádného vyřízení Reklamace.
  • V případě ústního podání Reklamace je zástupce PBT povinen sepsat se zákazníkem reklamační protokol. V protokolu uvede osobní údaje zákazníka, kdy zákazník Reklamaci uplatnil, co je obsahem Reklamace, jaký způsob vyřízení Reklamace zákazník požaduje; a dále datum a způsob vyřízení Reklamace. Jestliže zákazník zároveň předá zástupci PBT písemnosti, popř. jiné podklady týkající se Reklamace, musí být tato skutečnost v protokolu výslovně uvedena. Protokol, resp. potvrzení o přijetí reklamace podepíše sepisující zástupce PBT. Zákazník obdrží jedno vyhotovení tohoto dokumentu a podpisem potvrdí souhlas s jeho obsahem a převzetí.
  • Práva z odpovědnosti za vady zájezdu, musí zákazník uplatnit bez zbytečného odkladu poté, co se o výskytu takové vady dozví. Nevytkne-li zákazník vadu zájezdu bez zbytečného odkladu vlastním zaviněním, soud mu právo na slevu s ceny nepřizná, jestliže PBT namítne, že zákazník své právo neuplatnil ani do jednoho měsíce od skončení zájezdu.
 1. Vyřizování Reklamací
  • O uplatnění reklamace je PBT povinna zákazníkovi vydat písemné potvrzení o tom, kdy zákazník reklamaci uplatnil, co je obsahem reklamace, jaký způsob vyřízení reklamace zákazník požaduje; a dále potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace.
  • Uplatní-li zákazník právo z odpovědnosti za vady služeb, které mu jsou poskytovány nebo které mu již byly poskytnuty, je pověřený zástupce PBT povinen po potřebném prozkoumání skutkových a právních okolností rozhodnout o Reklamaci ihned, ve složitých případech do tří dnů. Do této doby se nezapočítává doba potřebná k odbornému posouzení vady. Vyřízení Reklamace musí být provedeno nejpozději do 30 dnů od uplatnění Reklamace zákazníkem, pokud se zákazníkem není dohodnuta lhůta delší.
 1. Součinnost zákazníka při vyřizování Reklamace
  • Zákazník je povinen poskytnout potřebnou součinnost k řešení Reklamace, zejména podat informace, předložit doklady prokazující skutkový stav, specifikovat své požadavky co do důvodů a výše apod.
  • V případech, kdy zákazník čerpá služby bez přítomnosti pověřeného zástupce PBT a poskytnutá služba má vady, je zákazník povinen dbát též o včasné a řádné uplatnění nároků vůči dodavatelům služeb.
 1. Způsoby vyřízení reklamace
  • V případech, kdy je Reklamace posouzena jako zcela nebo zčásti důvodná, spočívá vyřízení Reklamace v bezplatném odstranění vady nebo v poskytnutí náhradní služby, případně v poskytnutí slevy z ceny ve výši přiměřené rozsahu a trvání vady, nedohodne-li se PBT se zákazníkem jinak.
  • V případech, kdy je Reklamace posouzena jako nedůvodná, je zákazník ústně či písemně informován o důvodech zamítnutí reklamace.
  • Nastanou-li okolnosti, jejichž vznik, průběh a příp. následek není závislý na vůli, činnosti a postupu PBT (vyšší moc) nebo okolnosti, na jejichž základě zákazník zcela nebo zčásti nevyužije objednané, zaplacené a PBT zabezpečené služby, nevzniká zákazníkovi nárok na vrácení zaplacené ceny nebo na slevu z ceny.
 1. Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů
  • Dle zákona o ochraně spotřebitele je možné, aby se zákazník obrátil na Českou obchodní inspekci a zahájil řízení pro mimosoudní řešení spotřebitelského sporu.
  • Kontaktní údaje:  Česká obchodní inspekce, Ústřední inspektorát – oddělení ADR, Štěpánská 15, 120 00 Praha 2 Email: adr@coi.cz; Web: https://adr.coi.cz/cs
 1. Ostatní ustanovení
  • V ostatním platí ustanovení obecně závazných právních předpisů, zejména občanského zákoníku a zákona o ochraně spotřebitele v platném znění.
 1. Závěrečná ustanovení

Tento Reklamační řád vstupuje v platnost a účinnost dnem 1. 7. 2016